คุณสมบัติผู้เข้ารับการบำบัด

1. มีความเต็มใจที่จะเข้ารับการบำบัดโดยไม่ได้ถูกบังคับ

2. เป็นเพศชาย อายุ 14 ปีขึ้นไป (ผู้เข้ารับการบำบัดที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการอนุญาติจากผู้ปกครอง)

3. ติดสารเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่ง หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

หมายเหตุ : หากผู้เข้ารับการบำบัดมีอาการดังต่อไปนี้ กรุณาแจ้งให้ทราบ

  1. มีโรคประจำตัวที่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์
  2. เป็นผู้มีอาการทางจิตหรือประสาท หรือเคยใช้ยาระงับประสาท ยากดประสาท
  3. มีโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ วัณโรค
Powered by www.477internet.com