เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา / สังกัด

“บ้านอบอุ่นใจ” เป็นบ้านบำบัดและฟื้นฟูผู้มีปัญหาสิ่งเสพติดของคริสเตียน ซึ่งริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1997 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของยา และสร้างพวกเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลดีต่อสังคม

บ้านอบอุ่นใจ อยู่ในสังกัดขององค์กรมิชชั่น HELP International จากประเทศเยอรมัน ส่วนในประเทศไทย บ้านอบอุ่นใจดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเพื่อนผู้ช่วยเหลือ (HELP International Thailand Foundation) ซึ่งเป็นมูลนิธิของคริสเตียน ที่เน้นการช่วยเหลือผู้ที่ยากจนและขัดสนในประเทศไทย

เราเชื่อว่า

  • ทุกชีวิตมีคุณค่า
  • เสรีภาพ คือ อิสระที่จะเลือกทำสิ่งดีและปฏิเสธสิ่งไม่ดี เพื่อตนเองและผู้อื่น
  • การใช้ชีวิตร่วมกันแบบชุมชนครอบครัว จะช่วยพัฒนาชีวิตสู่ความเป็นผู้ใหญ่
Powered by www.477internet.com